فانتزی هاور بورد در فیلم بازگشت به آینده

فانتزی هاوربورد همانگونه که در فیلم بازگشت به آینده پیشبینی‌شده بود به حقیقت پیوست.

در آخرین ۴شنبه عصر، فردی با شلوار جین و تیشرت سفید از پارک شهر سن خوز عبور کرد. اینبار بجای این که فرد با اسکیت از آن پارک عبور کند پرواز میکرد.
اسکوتر برقی هندو توسط گرگ هندرسون اختراع شده و به کمک زنش آن را به پرواز درآوردند و این خبر اینترنت را بسیار برانگیخته کرد. چیزی فرای یک انگیزه خالیگرگ و همسرش را به این سمت هدایت کرد چیزی که بعد از زلزله سال ۱۹۸۹ سانفرانسیسکو این ۲ تصمیم گرفتن تا در هنگام زلزلهکمک رسانی را راحت تر کنند و گرگ بخاطر تاریخچه مهندسیخود در ارتش و تحقیقات اینترنتیش هاور بردی با ۴ موتور طراحی کرد.